Gadzińscy – Szkoła Jazdy

Kwalifikacje wstępne

Kwalifikacja wstępna

Jak to się zaczęło?

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej

kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy

lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i

uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG. Artykuł 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności

związanej z prowadzeniem pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kat.:

C1, C1+E, C lub C+E

D1, D1+E, D lub D+E

Dyrektywa 2003/59 została zaimplementowana do prawa polskiego w drodze ustawowej:

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy

– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2003/59/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego

szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę

Rady 76/914/EWG (Dz.Urz. UE L 226/4 z 10.09.2003, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,

rozdz. 7, t. 7, str. 441).

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku

o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z

formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.

Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o

transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny

podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest

posiadanie prawa jazdy kategorii:

C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną

C1 lub C1+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest

posiadanie prawa jazdy kategorii:

C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,

D1 lub D1+E – o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie

przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest

posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną

przyspieszoną,

posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w

ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z

późn. zm.);

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

ukończyła szkolenie okresowe;

Zgodnie Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWY z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o

transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym w art. 39a. Przedsiębiorca

lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

ukończyła 21 lat;

posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z

późn. zm.);

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

uzyskała kwalifikacje wstępną;

ukończyła szkolenie okresowe;

Przedsiębiorcy prowadzący przewóz drogowy zobowiązani są do kierowania kierowców na:

Szkolenia okresowe

Badania lekarskie i psychologiczne

Pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych

Przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

świadectw kwalifikacji zawodowej,

orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

Prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych

Przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których

mowa w pkt 4.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń

okresowych kierowcy.

Kto może przystąpić do kwalifikacji wstępnej:

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

studiuje od co najmniej sześciu miesięcy

i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt

Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać

przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zakres tematyczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia

kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314)

Szkolenie w ramach:

kwalifikacji wstępnej – 280 godzin

część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin

część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne – 65 godzin

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 140 godzin

część podstawowa – teoretyczna – 97 godzin

część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne – 33 godzin

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin

zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – 70 godzin

część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne – 65 godzin

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – 35 godzin

część specjalistyczna

zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin

zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla kogo?

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kategorii

C / C+E lub D / D+E, a chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Chodzi o prawo jazdy wydane

po:

10 września 2009 roku dla kategorii C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.

10 września 2008 roku dla kategorii D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do szkolenia w zakresie kwalifikacji

wstępnej przyspieszonej to:

przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni roku ze względu na więzi osobiste lub

zawodowe, albo studiuje co najmniej sześć miesięcy, lub

niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać

przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca

zawodowy,

posiadanie aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Od 19.01.2013 r. ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia uzyskanie kat. D prawa

jazdy od 23 rokiem życia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – czas trwania

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone. W pełnej wersji trwa 280 godzin,

natomiast w wersji przyspieszonej – 140 godzin.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają

130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część

kursu trwa 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny

wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – egzamin

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego

organizowanego przez wojewodę ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin na kwalifikacji wstępnej przyspieszanej składa się z dwóch części: podstawowej i

specjalistycznej. Część podstawowa składa się z 20 pytań. Wynik pozytywny wynosi 16 prawidłowych

odpowiedzi. Część specjalistyczna 10 pytań. Wynik pozytywny 5 prawidłowych odpowiedzi.


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla kogo?

Szkolenie proponowane jest osobom, które posiadają już uprawnienia do przewozu osób lub rzeczy,

ale chciałyby uzyskać kolejne. Jeśli masz już za sobą kwalifikację wstępną, dzięki której uzyskałeś

uprawnienia na przewóz rzeczy, a chcesz znaleźć zatrudnienie w zakresie przewozu osób, wybierz

kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Jeśli posiadasz uprawnienia do przewozu osób, a chcesz poszerzyć swoje umiejętności o przewóz

rzeczy, także w Twoim przypadku kwalifikacja wstępna uzupełniająca będzie dobrym rozwiązaniem.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy:

kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku,

kategorii D / D+E wydane po 10 września 2008 roku.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – czas trwania

Jeśli posiadasz już uprawnienia do przewozu rzeczy lub osób, a chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje,

nie ma konieczności zapisywania się na pełnowymiarowe szkolenie. Z tego też powodu kwalifikacja

wstępna uzupełniająca obejmuje zaledwie 70 godzin zajęć dydaktycznych. Część teoretyczna to 65

godzin, natomiast część praktyczna obejmuje 5 godzin w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – egzamin

Zakończenie kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną to warunek pozwalający na przystąpienie

do egzaminu państwowego. Obejmuje on zakres tematyczny związany wyłącznie z częścią

specjalistyczną szkolenia. Otrzymanie wyniku pozytywnego gwarantuje uzyskanie świadectwa

kwalifikacji.

Warto jednak pamiętać, że przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać

badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Dopiero potem można udać się do wydziału

komunikacji, by uzyskać wpis w prawo jazdy.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca – dla kogo?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają

świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy lub osób, a chciałyby uzupełnić brakujące uprawnienia.

Kurs ten dotyczy to osób, które:

posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku,

posiadają prawo jazdy kategorii D / D+E wydane po 10 września 2008 roku.

Istotne znacznie w tym przypadku ma wiek kursantów. Z przyspieszonej wersji szkolenia mogą

skorzystać osoby, które ukończyły 23 rok życia dla kategorii prawa jazdy D oraz 21 rok życia dla

kategorii prawa jazdy C.

Sprawą oczywistą jest, że do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną mogą

przystąpić osoby, które:

są obywatelami RP,

na terenie Polski przebywają powyżej 185 dni w roku z uwagi na więzi osobiste lub zawodowe,

studiują w Polsce przynajmniej od 6 miesięcy i są w stanie przedłożyć stosowne zaświadczenie,

nie są obywatelem państwa członkowskiego UE, ale zamierzają wykonywać przewóz osób lub

towarów na rzecz podmiotów z siedzibą w RP.

Takie warunki dotyczą również pozostałych szkoleń. Jeśli więc ktoś odbył kurs z zakresu kwalifikacji

wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, spełnia także warunki szkolenia uzupełniającego.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca – czas trwania

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej jest skróconą wersją kursu z

zakresu kwalifikacji uzupełniającej. Zajęcia dydaktyczne trwają w sumie 35 godzin.

W przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej nie ma konieczności realizowania

zajęć z części podstawowej. Odbywa się natomiast część specjalistyczna – dotycząca przewozu rzeczy

lub osób (w zależności od wybranych uprawnień). Zajęcia teoretyczne trwają 33 godziny, zaś zajęcia

praktyczne – 2 godziny.

Jakie zagadnienia porusza szkolenie z zakresu kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej?

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną jest podzielony na moduły tematyczne w

zależności od wybranego szkolenia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca – egzamin

Zakończenie kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną uzupełniającą to warunek pozwalający na

przystąpienie do egzaminu państwowego. Obejmuje on zakres tematyczny związany wyłącznie z

częścią specjalistyczną szkolenia. Otrzymanie wyniku pozytywnego gwarantuje uzyskanie świadectwa

kwalifikacji.

Warto jednak pamiętać, że przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać

badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Dopiero potem można udać się do wydziału

komunikacji, by uzyskać wpis w prawo jazdy.